среда, 28 февраля 2018 г.

Розпочав роботу проект професійного розвитку «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога»

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 26 лютого 2018 року розпочав роботу проект професійного розвитку «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога» для керівників та заступників керівників експериментальних закладів освіти (для керівників та заступників керівників закладів освіти, які збираються розпочати дослідно-експериментальну роботу).
Учасниками першого модуля в рамках проекту професійного розвитку «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога» стали освітяни з міст Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Новоайдарського, Марківського, Біловодського, Старобільського районів, Чмирівської ОТГ.
З учасниками проекту працювали: Лариса Михайлова, завідувач кафедри управління освітою,  кандидат педагогічних наук, доцент та Валентина Мартинова, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.
Проекти професійного розвитку педагогів – це спеціально сконструйоване розвиваюче професійне середовище, яке спрямовано на створення системи безперервної освіти в міжкурсовий період.
Необхідність постійного професійного розвитку керівників і педагогів освітніх закладів обумовлюється сучасними швидкоплинними змінами в системі виробництва, в соціокультурній та політичній сферах життя нашої країни і світу загалом. Педагоги не можуть залишатись осторонь цих змін, адже саме їм належить виховувати особистість, яка житиме в нових умовах.
Вміння бачити проблеми, аналізувати, визначати головні, шукати найбільш ефективні шляхи їх вирішення вимагає від керівника та педагогічного колективу професійного розвитку нових компетентностей: методологічної, інноваційної, організаційної на основі формування критичного й дивергентного мислення.
Допомогти керівникам і педагогам закладів освіти сформувати установку на постійний саморозвиток, на подолання шаблонів і стереотипів через залучення їх до експериментально-дослідної роботи є одним із головних завдань проекту професійного розвитку.
Дослідно-експериментальна діяльність є важливим підґрунтям для  педагогічних інновацій, яких сьогодні вимагає Нова українська школа.
Метою проекту професійного розвитку є: формування в слухачів уміння використовувати науковий інструментарій для планування, підготовки і проведення дослідно-експериментальної роботи в освітньому закладі.
Завдання проекту професійного розвитку:
 • ознайомити слухачів з методологічними засадами дослідно-експериментальної роботи;
 • надати знань щодо вирішення проблеми мотивування педагогів до наукового пошуку;
 • сформувати в вміння використовувати набуті знання в практичній науково-дослідній діяльності.
На першому модулі «Методологічні засади дослідно-експериментальної роботи. Оформлення заявки» учасники проекту ознайомилися з методологією наукового дослідження: визначення проблеми, об’єкта, предмета, мети, завдань науково-дослідної роботи, методів (теоретичні, емпіричні). Практичні заняття відбулися за темами «Формування вмінь застосування методологічної бази дослідження для оформлення заявки», «Оформлення заявки на проведення дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти».


Розпочав роботу проект професійного розвитку «Плекаємо українську ідентичність засобами гри. Патріотичний квест»

Відповідно до плану роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 23 лютого 2018 року розпочав роботу проект професійного розвитку для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти «Плекаємо українську ідентичність засобами гри. Патріотичний квест». З учасниками проекту працювала Світлана Лазарєва, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО. У роботі проекту професійного розвитку брали участь представники закладів освіти міст Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Сватового, Біловодського, Попаснянського, Старобільського, Марківського та Кремінського районів Луганської області.
Концепція проекту. Пріоритетним завданням держави є оновлення змісту, форм та методів національно-патріотичного виховання молодого покоління. Сьогодні потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття й базової особистісної цінності, ураховуючи неповторну культуру та історію України, що виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.
Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота, готового самовіддано розбудовувати суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права й обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру й злагоді в суспільстві. Патріотизм є важливою соціальною цінністю, тому формування в особистості поваги до культурного та історичного минулого України, сучасних досягнень є одним із головних завдань педагога-організатора.
Мета проекту професійного розвитку:
 • розвиток професійної компетентності педагогів-організаторів із питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою сучасних ігрових технологій;
 • знайомство учасників із сучасними концептуальними засадами патріотичного виховання;
 • знайомство з методологічними основами ігрових технологій;
 • розробка патріотичного квесту.
У першому модулі проекту «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді: від теорії до практики» учасники дали визначення поняттю «патріотизм» як особистісній цінності та познайомилися з сучасними методами виховання.

пятница, 23 февраля 2018 г.

Розпочато роботу проекту професійного розвитку «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами»

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 21 лютого розпочав свою роботу проект професійного розвитку «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами» (для завідувачів та методистів районних (міських) кабінетів (центрів), директорів і заступників керівників загальноосвітніх закладів середньої освіти, керівників методичних об’єднань класних керівників та вчителів ЗЗСО). З учасниками проекту працювала Валентина Мартиноваметодист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.  У роботі проекту професійного розвитку брали участь представники закладів освіти міст Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Сватово, Біловодського, Попаснянського, Старобільського, Марківського та Кремінського районів Луганської області.
Концепція проекту. Проблема підвищення професійної компетентності педагога в умовах постійного підвищення вимог до нього і перетворень, що відбуваються в освіті, є актуальною і водночас складною. Пошук шляхів її вирішення змушує обирати серед сучасних наукових досягнень у галузі андрагогічної освіти такі засоби, що забезпечуватимуть ефективність професійного розвитку педагогічних працівників. Одним із таких засобів є технологія фасилітації, яка дозволяє сформувати й розвинути в керівника, педагога фасилітативну компетентність, необхідність якої в структурі професіоналізму визначається низкою чинників:
 • запити сучасного суспільства до освіти як соціального інституту розвитку особистості, який має сприяти формуванню в підростаючого покоління установки на саморозвиток та самовиховання;
 • реалізацією особистісно орієнтованого підходу в освіті, який передбачає створення психологічно комфортних умов для розвитку особистості на основі взаємоповаги, довіри, співпраці.
Термін «фасилітація» (з англ. дієслова «facilitate») - полегшувати, допомагати, сприяти. Фасилітація – це організація процесу колективного розв'язання проблем. Виходячи з цього, фасилітацію слід розглядати як професійну організацію процесу групової роботи, спрямовану на досягнення спільних цілей.

Навички фасилітації можуть бути застосовані у:
 • груповій і командній роботі;
 • управлінні людьми;
 • проведенні нарад і зборів.
Застосування методів фасилітації спрямовується на розгляд конкретних ситуацій, де необхідно знайти спільне рішення через аналіз проблеми, її колективне обговорення, висловлення ідей та визначення спільної позиції щодо шляху вирішення проблеми, спланувати дії тощо.
Мета проекту професійного розвитку: ознайомлення та формування в учасників проекту практичних навичок застосування методів фасилітації в професійній діяльності.
У першому модулі проекту «Метод фасилітативної дискусії (консенсус)» учасники ознайомилися з поняттями «фасилітація», «фасилітатор». Активно брали участь у фасилітативній сесії, де ознайомилися з особливостями та умовами її організації.

Ознайомитися з відеорядом роботи проекту можна за посиланням.