понеділок, 18 січня 2016 р.

Проекти професійного розвитку - 2016

Кафедра педагогіки та психології
Для вчителів трудового навчання «Зміст і методика викладання шкільного курсу «Трудове навчання в 5 класі ЗНЗ»:
- Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: нові тенденції, підходи, перспективи (лютий);
- Завдання, зміст та особливості методики викладання трудового навчання (березень);
- Методичний супровід педагога при впровадженні методики викладання трудового навчання в 5 класах ЗНЗ (квітень).
Відповідальна за проведення проекту
О. Л. Рачок.

Для вчителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни» «Шляхи реалізації військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки в умовах сьогодення»:
- Військово-патріотичне виховання учнівської молоді (лютий);
- Допризовна підготовка юнаків до служби в ЗСУ (березень);
- Цивільний захист у навчальному закладі (квітень).
Відповідальний за проведення проекту
– Г. В. Малашенко.

Для вчителів початкових класів «Методичні механізми викладання освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти»:
- Психологічна культура як фактор безпеки й здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу (жовтень);
- Комунікативно-діяльнісний підхід до здійснення початкової мовної освіти (листопад);
- Інтегративний підхід до формування в молодших школярів основ літературної компетентності (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. С. Сагіна.

Для вихователів шкіл-інтернатів «Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості в дітей шкіл-інтернатів»:
- Використання виховного потенціалу, пов’язаного з героїзмом українців (березень);
- Шанобливе ставлення до пам’яті про жертви в Україні (квітень);
- Поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їхній внесок у скарбницю світової цивілізації (травень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. С. Сагіна.

Для логопедів шкільних логопедичних пунктів «Оптимізація корекційної роботи в логопедичних пунктах системи освіти»:
- Організація роботи логопедичного пункту (жовтень);
- Корекційна робота з подолання вад усного мовлення (листопад);
- Подолання розладів писемного мовлення (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – К. С. Ротанова.

Для методистів психологічної служби, практичних психологів ЗНЗ «Соціально-психологічна корекція агресивної поведінки підлітків»:
- Агресивна поведінка школярів: поняття агресії, класифікація, причини виникнення, методи діагностики (квітень);
- Кібербулінг – новітня форма агресії (травень);
- Методи профілактичної та корекційної роботи з подолання агресивної поведінки в роботі психологічної служби (червень).
Відповідальна за проведення проекту О. Л. Рачок.

Для вихователів ДНЗ «Проектні технології в дошкільній освіті»:
- Технологія проектування – сучасний стиль роботи вихователя (жовтень);
- Упровадження  проектних технологій в умовах дошкільного закладу (листопад);
- Соціально-педагогічне партнерство закладу – родини – громади в реалізації проектної діяльності (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. О. Чумак.

Для методистів психологічної служби, практичних психологів ЗНЗ «Проблема збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників у діяльності шкільної психологічної служби»:
- Підвищення психологічної грамотності педагогів з питань збереження й зміцнення їхнього власного професійного здоров’я (просвітницька робота) (вересень);
- Діагностична робота психолога (жовтень);
- Робота зі створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі (психокорекційна робота) (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – В. В. Байдик.

Кафедра управління освітою

Для заступників директорів із виховної роботи, заступників директорів з навчально-виховної роботи «Формування особистості учня в умовах євроорієнтованого суспільства»:
- Особливості особистісно орієнтованого підходу до виховання в сучасній школі (жовтень);
- Реалізація компетентнісного підходу до організації виховного процесу як необхідний чинник його ефективності (листопад);
- Виховний потенціал інноваційних технологій (грудень).
Відповідальний за проведення проекту
– Є. В. Бондар.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів історії «Методологічні підходи до розгляду дискусійних питань історії»:
- Теоретико-методологічне осмислення історичного знання (березень);
- Історичний факт, його інтерпретація та дискусійний розгляд у сучасній історіографії (березень);
- Поліконцептуальне осмислення та сучасна трактовка проблемних питань історії (квітень).
Відповідальний за проведення проекту – С. В. Саранов.

Для вчителів правознавства «Інноваційні технології у викладанні правознавства»:
- Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів (квітень);
- Методи та етапи проведення вчителем правознавства науково-педагогічного дослідження (травень);
- Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку правознавства (червень).
Відповідальна за проведення проекту – І. В. Хайло.

Для вчителів української мови і літератури «Формування професійної компетентності вчителів української мови і літератури»:
- Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом інтеграції інноваційних педагогічних технологій (жовтень);
- Зміст і форми діяльності районного (міського) методичного об’єднання вчителів української мови (жовтень);
- Якість учнівських знань як критерій сформованості професійної компетентності вчителів української мови і літератури (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – В. Є. Колодяжна.

Для вчителів зарубіжної літератури «Культурологічна спрямованість шкільного курсу зарубіжної літератури»:
- Культурологічний підхід до навчання зарубіжної літератури: зміст, науково-теоретичні засади, методичний супровід (квітень);
- Розвиток культурологічної компетенції школярів (вересень);
- Застосування елементів культурологічного аналізу в процесі вивчення художніх творів (жовтень).
Відповідальна за проведення проекту – В. Л. Лоповок.

Для вчителів іноземних мов «Ефективні методи презентації та відпрацювання лексики на уроках англійської мови в середній школі»:
- Новітні підходи до введення нового лексичного матеріалу (лютий);
- Типи завдань для ефективного опрацювання та закріплення екзаменаційно-спрямованої лексики (квітень);
- Підготовка до екзаменів з максимальним залученням цільового мовного матеріалу (квітень).
Відповідальна за проведення проекту – О. С. Нікітченко.

Кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

Для вчителів, які викладають спецкурс «Фінансова грамотність» «Зміст та методика викладання спецкурсу «Фінансова грамотність» в основній та старшій школі»:
- Формальна, неформальна, інформальна фінансова освіта молоді: міжнародний та вітчизняний досвід (березень);
- Інтерактивні технології навчання фінансової грамотності школярів (березень);
- Застосування ІКТ у викладанні спецкурсу «Фінансова грамотність», 5–10 класи (березень).
Відповідальні за проведення проекту – О. В. Часнікова, Я. В. Коваленко.

Для вчителів інформатики «Методика розв’язування олімпіадних задач з інформатики»:
- Розв’язування комбінованих задач з інформатики (червень);
- Розв’язування задач на рекурсію (вересень);
- Розв’язування задач на графи (жовтень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. І. Удовенко.

Для вчителів географії «Змістовні та методичні аспекти роботи з обдарованими учнями при підготовці до олімпіади з географії»:
- Проблема розвитку творчих здібностей учнів у сучасній методиці вивчення географії (вересень);
- Методи, прийоми та засоби роботи з удосконалення теоретичної підготовки учнів до олімпіади з географії (жовтень);
- Методичні особливості розв’язування задач з географії високого рівня складності та робота з топографічною картою (листопад).
Відповідальна за проведення проекту – Я. В. Коваленко.

Для вчителів хімії «Технологія розвитку критичного мислення учнів у шкільній хімічній освіті»:
- Сутність технології розвитку критичного мислення. Структура уроку за методикою розвитку критичного мислення (жовтень);
- Методи та прийоми розвитку критичного мислення учнів на різних етапах уроку (листопад);
- Моделювання сучасного уроку хімії за технологією розвитку критичного мислення (грудень).
Відповідальна за проведення проекту – Л. О. Бондар.

Для вчителів математики, фізики, астрономії «Цікава педагогічна ідея»:
- Застосування методу проектів у викладанні предметів фізико-математичного циклу (жовтень);
- Методика організації дистанційного навчання (листопад);
- Методичні прийоми для узагальнення та систематизації знань (грудень).
Відповідальні за проведення проекту – Л. М. Стецюк, О. В. Годорож.

Для вчителів біології «Практична реалізація змісту біологічної компоненти Державного стандарту базової і середньої освіти у 8 класі ЗНЗ»:
- Структура, завдання та змістовні лінії оновленого курсу «Біологія людини» (травень);
- Сучасні підходи та технології навчання біології у 8 класі (червень);
- Модернізація навчання через упровадження ІКТ (вересень).
Відповідальна за проведення проекту – Н. І. Лисенко.